Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy ul. Al. Jerozolimskie 179 oraz spółki z grupy MediaMarktSaturn Polska (w przypadku udostępnienia danych), w dalszej części razem zwane „Administratorem”. Pełna lista spółek z grupy MediaMarktSaturn Polska dostępna jest pod linkiem: https://mediamarkt.pl/sklepy

Informujemy, że Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. może udostępnić Pani/Pana dane osobowe spółkom z grupy MediaMarktSaturn Polska, obejmujące dane zawarte w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie przez Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b oraz art. 6 ust 1 lit. c  Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie przez Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej samej postawie prawnej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym spółkom z grupy MediaMarktSaturn Polska w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia ww. zgody.

Administrator wcześniej przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:

  • spółki z grupy MediaMarktSaturn Polska. Pełna lista spółek z grupy MediaMarktSaturn Polska dostępna jest pod linkiem: https://mediamarkt.pl/sklepy
  • podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie prowadzenie procesu rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

Wyżej wskazani odbiorcy danych osobowych stanowią odbiorców Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Odbiorcy wskazani w lit. b stanowią odbiorców pozostałych spółek z grupy MediaMarktSaturn Polska.

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania.

W celu realizacji swoich uprawnień proszę skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe informacje dotyczą również (z odpowiednimi zastrzeżeniami) przetwarzania danych przez pozostałe spółki z grupy MediaMarktSaturn Polska, w przypadku ich udostępnienia.